Naast de stadskernen staan ook de dorpskernen onder ruimtelijke druk. Inbreidingen in de kernen enerzijds en bijkomende verkavelingen aan de rand van de dorpen anderzijds hebben impact op het archeologisch patrimonium. Dit project brengt de archeologische waarde van dorpskernen  in kaart.

Doelstelling

Het merendeel van onze dorpen is gegroeid uit oudere nederzettingen en heeft een rijke geschiedenis. Door het afbakenen en vaststellen van de archeologisch waardevolle kernen als archeologische zones bieden we rechtszekerheid aan de bewoners en projectontwikkelaars en wijzen we hen op de archeologische waarde.

Output

  • Vaststellen van een representatieve selectie van de historische dorpskernen als archeologische zone.
  • De meest waardevolle sites binnen de historische dorpskernen selecteren voor een mogelijke bescherming.