Canon Cultuurcel (Departement Onderwijs), de afdeling Beeldende Kunst en Musea (Agentschap Kunsten en Erfgoed) en het agentschap schreven in 2005 een onderzoeksopdracht uit om de samenwerking tussen het onderwijs en de erfgoedsector te optimaliseren.

De opdracht werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen (faculteit politieke en sociale wetenschappen) en liep van 16 januari tot 1 december 2006. Aan de hand van een uitgebreide onderwijs- en erfgoedbevraging geeft het onderzoeksproject een actuele stand van zaken van erfgoededucatie in en voor het onderwijs in Vlaanderen. Twee belangrijke conclusies uit het onderzoek:

  1. Erfgoededucatie blijkt zowel expliciet als impliciet ruimschoots aanwezig binnen de huidige eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties. Toch blijken de leerkrachten en erfgoedinstellingen onvoldoende vertrouwd met de verwijzingen maar en aanknopingspunten met erfgoededucatie.
  2. De samenwerking tussen de verschillende sectoren kan veel beter. Samenwerkingsverbanden zouden de kloof tussen de erfgoedsector en het onderwijs kunnen dichten en tot een grotere expertise-uitwisseling kunnen leiden.

Het VIOE, CANON Cultuurcel, het agentschap Kunsten en Erfgoed, de toenmalige steunpunten Culturele Biografie Vlaanderen vzw en Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, startten een denktraject rond erfgoededucatie om een concrete invulling te geven aan het onderzoeksrapport. Op 9 november 2007 namen een honderdtal vertegenwoordigers uit beide sectoren deel aan een eerste studiedag. In totaal werden vier dergelijke studiedagen georganiseerd. Op juni 2008 werd de slotconferentie gehouden. De resultaten werden gebundeld in het eindverslag 'Van denken naar doen. Verslag van het denktraject erfgoededucatie'