Het archeologisch vooronderzoek
De aangestelde erkende archeoloog voert een archeologisch vooronderzoek uit conform de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie. De archeoloog dient de archeologienota ter bekrachtiging in via het archeologieportaal. Het agentschap Onroerend Erfgoed of, indien van toepassing, de erkende onroerenderfgoedgemeente behandelt de aanvraag tot bekrachtiging. Hebben de werken betrekking op percelen die op het grondgebied van meerdere gemeenten liggen, dan behandelt het agentschap het dossier.
Het agentschap  of de onroerenderfgoedgemeente brengt de bouwheer en archeoloog binnen een termijn van 21 dagen op de hoogte van de bekrachtiging, al dan niet met voorwaarden, of weigering van de archeologienota.

Na bekrachtiging voeg je als bouwheer de archeologienota, eventueel samen met de door de bevoegde overheid geformuleerde voorwaarden, bij je aanvraag tot omgevingsvergunning. Wil je de termijn van 21 dagen voor bekrachtiging liever niet afwachten om de vergunningsaanvraag in te dienen, dan kan je aan de vergunningsaanvraag een archeologienota toevoegen die op dat ogenblik nog niet bekrachtigd is maar wel al voor bekrachtiging is ingediend. In elk geval moet de bekrachtigde archeologienota zijn ingediend vóór de beoordeling van de vergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid. De vergunningverlenende overheid neemt in je vergunning een voorwaarde op dat je de maatregelen uit de archeologienota, en eventueel de door de bevoegde overheid geformuleerde voorwaarden, moet uitvoeren bij de realisatie van je werken.

Gaat het om een opgraving, dan wordt die voor de aanvang van de bouw- of verkavelingswerken uitgevoerd. Dat kan eventueel gefaseerd gebeuren, afgestemd op de bouwwerken, als dat zo voorzien is in de archeologienota. Bij een behoud in situ betekent het naleven van de maatregelen dat de werken worden uitgevoerd zoals voorzien in de archeologienota, om de archeologische site te sparen.

Meer informatie over de verschillende stappen in het archeologisch traject voor een vergunningsaanvraag vind je in deze handige brochure voor bouwheren en ontwikkelaars.

De archeologienota
Hoe ziet een archeologienota eruit? Omdat we hierover heel wat vragen ontvingen, ontwikkelden we een databank waarin je de reeds bekrachtigde archeologienota's kan raadplegen. Dit is handig voor erkende archeologen, ter inspiratie bij het opstellen van de eigen archeologienota’s en nota’s. Anderzijds zijn dit ook nuttige voorbeelden voor bouwheren, ontwikkelaars en architecten om zich op te baseren voor de opmaak van het bestek om een erkende archeoloog aan te stellen.

De archeologische opgraving
Wanneer de maatregel in de bekrachtigde archeologienota of nota een opgraving inhoudt, stel je na het verkrijgen van je vergunning een erkende archeoloog aan voor de uitvoering daarvan. Na afronding van het veldwerk brengt de archeoloog je hiervan op de hoogte en kan je met de bouw- of verkavelingswerken starten.

Premie voor buitensporige opgravingskosten
De kosten voor het archeologisch onderzoek worden in principe gedragen door de bouwheer: je betaalt de erkende archeoloog voor het geleverde werk. Occasionele bouwers die deze kosten niet kunnen doorrekenen, kunnen een premie voor buitensporige opgravingskosten aanvragen.

Links