Het doel van een beheersprogramma is om de erfgoedelementen en de operationele staat van het vaartuig te behouden, herstellen of eventueel te reconstrueren. Het is een document waarin je onder meer aangeeft welke werkzaamheden nodig zijn en wanneer die uitgevoerd zullen worden.

Een voordeel van een beheersprogramma is dat je, na goedkeuring door het agentschap, de opgesomde werken niet meer afzonderlijk hoeft te melden.

Aanvraag goedkeuring

Wil je een beheersprogramma indienen, vul dan het gepaste formulier volledig in. In artikel 19 van het Varenderfgoedbesluit kan je nalezen welke gegevens opgenomen moeten worden in het beheersprogramma.

Het agentschap neemt binnen de negentig dagen een beslissing over de goedkeuring van het beheersprogramma. Het agentschap kan in haar beslissing voorwaarden opleggen voor de uitvoering en opvolging van het beheersprogramma.

Het agentschap kan vragen om het beheersprogramma aan te passen, omdat het onvolledig wordt bevonden of omdat het behoud en beheer van de erfgoedwaarden onvoldoende wordt gegarandeert. Je kan in dat geval een aangepast beheersprogramma indienen, waarna opnieuw een termijn van negentig dagen ingaat waarbinnen het agentschap een beslissing neemt.

Het agentschap brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing. Het goedgekeurde beheersprogramma voor het beschermd varend erfgoed geldt voor een periode van tien jaar.

Tijdens deze periode kan een aanpassing van het beheersprogramma nodig zijn om een optimaler beheer en behoud te garanderen. Dit kan op gemotiveerd verzoek van de eigenaar of het agentschap. De goedkeuring van het aangepaste beheersprogramma geldt voor de resterende termijn van de oorspronkelijke looptijd van het beheersprogramma.

Een goedgekeurd beheersprogramma is een vereiste voor het verkrijgen van een beheerspremie. Je hebt bovendien een goedgekeurd beheersprogramma nodig om het label van opengesteld varend erfgoed aan te vragen.

Links

Downloads