Beroep tegen een toelating of weigering tot toelating: procedure

Stel een volledig en duidelijk beroepsdossier op ter attentie van de minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed.

Het beroepschrift bestaat minstens uit een gemotiveerd verzoekschrift met vermelding van de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing en in voorkomend geval de datum van aanplakking.

Desgewenst kunnen andere stavingsstukken worden toegevoegd. Deze moeten in het verzoekschrift worden opgesomd en gebundeld worden aangeboden. Om de vlotte behandeling van het dossier te verzekeren, strekt het tot aanbeveling om steeds een maximum aan documentatie toe te voegen: kopieën van de documenten die in het verzoekschrift ter sprake komen, plannen en foto’s.

Dateer het verzoekschrift, vermeld dat het een beroep betreft tegen een toelating of weigering tot toelating en voorzie het van naam, adres en handtekening.

Beroepsdossiers kunnen tot uiterlijk 15 dagen na de bekendmaking van de beslissing van het agentschap of na stilzwijgende goedkeuring worden bezorgd aan de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, op het adres Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

De minister beslist over het beroep binnen 30 dagen na ontvangst van de stukken (de postdatum geldt als referentie). De minister kan advies vragen aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE). Als dat zo is, dan verdubbelt de beslissingstermijn.

De indiener van het beroep ontvangt een afschrift van het ministeriële besluit en mag onmiddellijk overgaan tot de uitvoering van de erin toegelaten handelingen.

(Wettelijk kader: Onroerenderfgoedbesluit, artikels 6.3.13. tot en met 6.3.26.)

Beroep tegen een vergunning of weigering tot vergunning: procedure

Als een advies van het agentschap Onroerend Erfgoed rechtstreeks leidt tot de toekenning of weigering van een vergunning, machtiging, ontheffing of afwijking, of als het advies van het agentschap wordt genegeerd door de vergunningverlenende instantie, kan je hiertegen beroep aantekenen.

Start hiertoe een beroepsprocedure op volgens de procedures die gelden voor de vergunning in kwestie. Neem het advies van het agentschap op in de argumentatie.

De instanties die de administratieve beroepen behandelen voor vermelde types vergunningen (bijvoorbeeld de provinciale deputaties) zijn in dat geval verplicht het advies in te winnen van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE). De Vlaamse regering kan dit advies bindend verklaren, als het uitvoeren van de vergunning ernstige schade kan toebrengen aan een beschermd goed.

Instanties die jurisdictionele beroepen behandelen voor vermelde types vergunningen (bijvoorbeeld de Raad voor Vergunningsbetwistingen) kunnen het advies inwinnen van de VCOE.

(Wettelijk kader: Onroerenderfgoedbesluit, artikels 6.3.27. tot en met 6.3.30.)