Het Onroerenderfgoeddecreet

Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed is de juridische grondslag het Onroerenderfgoeddecreet en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit. Beiden traden op 1 januari 2015 in werking. Voor het luik archeologie gebeurde dit gefaseerd sinds 1 januari 2016.

Het Onroerenderfgoeddecreet heft het vroegere Monumentendecreet (1976), het Landschapsdecreet (1996) en het Archeologiedecreet (1993) op. Sinds 1 januari 2015 zijn deze decreten niet meer van kracht wat betreft monumenten en landschappen en sinds 1 juni 2016 wat betreft archeologisch erfgoed.

Links:

Wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit in het kader van het Kerntakenplan, technische reparaties en wijzigingen premiestelsel

Op 17 juli 2015 verleende de Vlaamse Regering goedkeuring aan de generieke besparingen en kerntakenplannen van de Vlaamse overheid. Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed bevat een aantal beslissingen die een aanpassing van de onroerenderfgoedregelgeving en andere regelgeving vereisten.

Tegelijk met de wijzigingen in het kader van het kerntakenplan werden er in het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit ook een aantal technische reparaties en wijzigingen over het premiestelsel aangebracht.

Het “ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft de financiële en technische aanpassingen” werd op 13 mei 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 6 juli 2016 werd de tekst aangenomen door het Vlaams Parlement. Daarna werd ook het Onroerenderfgoedbesluit aangepast. De aangepaste regelgeving trad op 1 januari 2017 in werking. In de gecoördineerde versie van het Onroerenderfgoeddecreet vind je de wijzigingen terug.

Links:

Wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota “aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie” goed. Deze nota stelt in grote lijnen enkele aanpassingen aan de regelgeving voor na evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016.

Op 30 maart 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de voorziene wijzigingen, waarna de parlementaire behandeling werd opgestart. Het Vlaams Parlement keurde het wijzigingsdecreet op 4 juli 2018 goed. Een deel van de wijzigingen, namelijk de aanpassingen van de beschermingsprocedure en de nieuwe verplaatsingsprocedure, treedt vanaf 6 september 2018 in werking. Het grootste deel wordt momenteel door vertaald in een wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit.

Links:

Het Varenderfgoeddecreet

Het behoud en het beheer van varend erfgoed wordt geregeld in het decreet van 29 maart 2002 (Varenderfgoeddecreet). Dit decreet werd grondig gewijzigd door het decreet van 9 mei 2014. De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit bij dit gewijzigde decreet goed (Varenderfgoedbesluit). Deze regelgeving trad op 1 januari 2016 in werking.

Links: