Roerende goederen die zich in een beschermd monument bevinden, kunnen deel uitmaken van de bescherming. Zij worden in de regelgeving cultuurgoederen genoemd. Het al dan niet mee beschermd zijn van roerende goederen is echter niet altijd even eenduidig af te lezen uit het beschermingsbesluit. Het is belangrijk dat je als eigenaar nagaat (of laat nagaan) of een roerend goed deel uitmaakt van de bescherming, omdat het Onroerenderfgoeddecreet- en besluit dan van toepassing kunnen zijn op die roerende goederen.

Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden premies kan aanvragen voor werken aan die goederen en dat er toelatingsplichten verbonden zijn aan die goederen. Als je een beheersplan maakt, moet je een lijst van cultuurgoederen opnemen om te kunnen genieten van een premie voor werken aan die cultuurgoederen.

Als eigenaar neem je het initiatief om een motivatie op te stellen over het al dan niet mee beschermd zijn van de roerende goederen of de opdracht hiervoor te geven aan een ontwerper. Met deze richtlijn en het bijhorende stroomschema en invulfiche kan je als eigenaar of ontwerper zelf achterhalen of een roerend goed wel of niet deel uitmaakt van een bescherming.

Downloads