Subsidies

Een erkende IOED kan een subsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Hiervoor moet eerst een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met het agentschap.

Een dergelijke overeenkomst loopt vanaf 2017 conform de beleids- en beheerscyclus voor drie of voor zes jaar. Dit betekent dat de eerste samenwerkingsovereenkomsten in 2017 afgesloten kunnen worden, de volgende overeenkomsten zullen afgesloten worden in 2020.

In onderstaande tabel wordt aangegeven wanneer de aanvragen voor de samenwerkingsovereenkomsten moeten worden ingediend en welke periode concreet gesubsidieerd zal worden. Een erkenning kan jaarlijks aangevraagd worden, een samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende subsidiëring slechts driejaarlijks.

De jaarlijkse subsidie bedraagt minstens 85.000 euro vermeerderd met een variabel bedrag, afhankelijk van de schaalgrootte en de werklast van het samenwerkingsverband. Als een gemeente uit het werkingsgebied erkend is als onroerenderfgoedgemeente, verhoogt de subsidie in functie van het onroerend erfgoed dat zich op het grondgebied van die gemeente bevindt.

Vraag hier de subsidie aan.

Rapportering in functie van de erkenning

Een rekende IOED rapporteert jaarlijks uiterlijk op 31 juli over de uitvoering van zijn onroerenderfgoedbeleidsplan, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning zelf.

Evaluatie

De minister kan het agentschap vragen een visitatiecommissie samen te stellen om de werking van de erkende IOED te evalueren. Deze visitatiecommissie kan:

  • alle documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden;
  • de erkende IOED vragen om toelichting te komen geven;
  • de erkende IOED zelf bezoeken om na te gaan of deze blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Bij een negatieve evaluatie kan de minister de erkenning van de IOED schorsen voor een termijn van maximaal honderdtwintig dagen. De geschorste IOED bezorgt binnen een termijn van zestig dagen per beveiligde zending een reactie aan het agentschap waarin de dienst beschrijft welke acties hij heeft ondernomen of zal ondernemen om aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen.

De visitatiecommissie oordeelt of deze acties al dan niet volstaan en formuleert een voorstel tot opheffing van de schorsing of tot intrekking van de erkenning. Op basis van het voorstel neemt de minister binnen een termijn van dertig dagen een uiteindelijke beslissing.

De erkenning teruggeven

De erkende IOED kan uiteraard ook zelf aangeven dat ze niet meer erkend wil zijn. Als de IOED na de intrekking van haar erkenning opnieuw een aanvraag tot erkenning als IOED wil indienen, moet ze de volledige aanvraagprocedure opnieuw doorlopen.

Meer informatie

Meer informatie over de rapportage en de evaluatie van een erkende IOED vind je in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 3.3.9 tot en met 3.3.16.

Downloads