In de CAI vind je informatie over toevalsvondsten, prospectievondsten, opgegraven sites, resultaten van proefsleuvenonderzoek…. Deze gegevens vormen een aanzet voor de opmaak van archeologische zones, beschermingen en het behandelen van bouwaanvragen.

Het overzichtskarakter van de CAI stelt onderzoekers in staat om blinde vlekken in de archeologische kennis aan te duiden. Vanwege de aard van de informatie is de databank enkel voor professionele gebruikers toegankelijk.

Toegankelijkheidvoorwaarden

Volgende professionele gebruikers krijgen toegang tot de CAI, nadat ze de infosessie archeologie hebben gevolgd:

  • Ruimtelijk planners
  • Erkende MER-deskundigen
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren
  • Ambtenaren van het departement Landbouw en Visserij (afdeling duurzame landbouwontwikkeling)
  • Ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Archeologen en student-archeologen kunnen zonder deze opleiding toegang krijgen tot de CAI. Toegang vragen doe je bij CAI@rwo.vlaanderen.be. Je ontvangt je login nadat je de gebruikersovereenkomst hebt ondertekend.

De toekomst

De CAI zal nooit ‘af’ zijn. Elke dag wordt het Vlaamse landschap doorspit en komen nieuwe vondsten aan het licht. In de toekomst zal de CAI deze informatie nog efficiënter opslaan en vertalen naar een instrument voor het beleid en beheer van het archeologisch erfgoed in Vlaanderen.

Links