De inventaris van archeologische zones brengt in kaart in welke gebieden archeologische resten of sporen in de grond zitten. Bij de selectie van zones spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog voldoende goed bewaard is om archeologische waarde  te hebben.

De afbakening van archeologische zones gebeurt op basis van archeologische waarnemingen, landschappelijke, topografische, bodemkundige, historische en andere gegevens.

De afgebakende archeologische zones bieden zeker geen exhaustieve afbakening van ‘hét archeologisch erfgoed’ in Vlaanderen. Door nieuw onderzoek komen er voortdurend zones bij. Ook kan de bescherming van een archeologische zone worden opgeheven, wanneer het archeologisch erfgoed er uit verdwenen is door opgravingen of vernietiging. Nieuwe inzichten kunnen er ook toe leiden dat een archeologische zone ruimer of nauwer wordt afgebakend.

Deze inventaris kan vastgesteld worden.

Opgelet: in uitvoering van het archeologiedecreet van 1993 werden archeologische zones beschermd. De rechtsgevolgen voor die beschermde archeologische zones zijn dezelfde als deze voor de beschermde archeologische site conform het onroerenderfgoeddecreet.

Links