Aan deze vastgestelde gebieden zijn specifieke rechtsgevolgen gekoppeld. Bij een stedenbouwkundige vergunning of bij een verkavelingsvergunning moet in sommige gevallen een bekrachtigde archeologienota worden gevoegd. Dat moet nooit als de ingreep in de bodem waarvoor de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd volledig valt binnen een gebied dat op deze kaart is aangeduid.

Deze kaart is dus complementair aan de inventaris van vastgestelde archeologische zones.

We bakenen de gebieden af op basis van waarnemingen of feiten op basis waarvan kan besloten worden dat er voor dat gebied geen archeologie te verwachten valt. Dit kan het geval zijn wanneer in het verleden intensief archeologisch opgravingswerk werd uitgevoerd of de bodem zodanig is verstoord dat het eventuele archeologisch erfgoed vernield is (ca 2% van de Vlaamse ondergrond is zo al afgebakend).  We brengen ook andere verstoringen in kaart en de impact van vroegere opgravingen.
Denk je dat een gebied in aanmerking komt? Dan kan je via deze handleiding te weten komen of het gebied aan de criteria voldoet.   

De meest actuele versie van de kaart kan je raadplegen op het geoportaal.

Vaststelling van de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

De kaart wordt vanaf 1 januari 2017 via een versnelde vaststellingsprocedure tweemaandelijks vastgesteld door het agentschap. Op die manier kunnen percelen/gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname op de kaart op korte termijn op de kaart opgenomen worden. Dit  geeft bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars met plannen voor dergelijke percelen de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van een archeologisch vooronderzoek, zonder vertraging en bijkomende kosten.