Welke werken komen in aanmerking?

Enkel uitgaven voor beheersmaatregelen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde erfgoed komen in aanmerking voor belastingvermindering. De werken moeten daarnaast uitgevoerd zijn volgens de gegeven toelating, vergunning of melding en mogen de erfgoedwaarden niet aantasten.

Berekening

  • Het volledige bedrag van de uitgaven wordt als basis van de berekening genomen, met een maximum van 25 000 euro per onroerend goed. Dit bedrag wordt niet jaarlijks geïndexeerd.
  • Het percentage van de vermindering bedraagt 40%.
  • De belastingvermindering wordt per onroerend goed verleend in plaats van per belastingplichtige. Als meerdere belastingplichtigen eigenaar zijn van hetzelfde onroerend goed, wordt het plafond per belastingplichtige beperkt naargelang zijn of haar eigendomsaandeel.

Voorwaarden

  • De belastingvermindering geldt voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed.
  • Je kan de belastingvermindering niet cumuleren met een premie of subsidie. Heb je werken uitgevoerd met een premie dan zal je het gedeelte van je uitgaven dat niet door een premie gedekt is, dus niet kunnen inbrengen voor belastingvermindering. Je beslist dan zelf of je een premie aanvraagt of vermindering van je personenbelasting verkiest.

Procedure

Attesten voor uitgaven van het jaar 2018 (aanslagjaar 2019) zullen aangevraagd kunnen worden tot 15 januari 2019. Omdat het ministerieel besluit dat de procedure regelt nog in opmaak is, is het tijdelijk niet mogelijk om attesten aan te vragen en te verlenen voor het jaar 2018. Zodra de procedure op punt staat, zullen we dit communiceren.