Hoeveel bedraagt de premie?

Voor de berekening van de premie wordt maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen. Daarin verschilt deze procedure fundamenteel van de bijzondere procedure. De btw is niet betoelaagbaar en zal niet meer in aanmerking genomen worden bij berekening van de premie.

Het gebruikelijke premiepercentage is 40%. Voor bepaalde type van erfgoed is een verhoogde premiepercentage voorzien, bijvoorbeeld voor ZEN-erfgoed, open erfgoed, onderwijsgebouwen en gebouwen bestemd voor een erkende eredienst.

Hoe vraag je de premie aan?

Je vraagt de premie aan via het digitaal loket. Hiervoor heb je een eID of federaal token nodig. Heb je geen eID of token? Dan kan je dit aanvraagformulier gebruiken.

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte van de toekenning. Tegelijk met de toekenning van de premie krijg je de toelating voor de werken. Opgelet: als het erfgoed gelegen is in een erkende onroerenderfgoedgemeente, verleent de gemeente de toelating voor de werken en dien je jouw premieaanvraag niet in bij het agentschap Onroerend Erfgoed, maar bij de onroerenderfgoedgemeente. Betrek de gemeente dan ook tijdig bij het opstellen van het dossier. Vergunningen die verplicht zijn volgens een andere regelgeving moet je wel nog apart aanvragen bij je gemeente.

Kan je meerdere erfgoedpremies aanvragen?

Per jaar is het aantal aanvragen dat je volgens de standaardprocedure kunt indienen beperkt tot één erfgoedpremie voor elk van de volgende categorieën:

  • Het beheer van of werkzaamheden of diensten aan het exterieur.
  • In het geval van een beschermd monument: het beheer van of werkzaamheden of diensten aan waardevolle interieurelementen en -kenmerken en cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.
  • In het geval van open erfgoed: ontsluitingswerken die gericht zijn op de verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het goed.

Uitzondering: Voor beschermde cultuurhistorische landschappen of erfgoedlandschappen kun je jaarlijks twee erfgoedpremies volgens de standaardprocedure krijgen voor het beheer van of werkzaamheden of diensten aan het exterieur. Zo kun je vlotter inspelen op werken die binnen eenzelfde jaar regelmatig terugkomen.

In sommige gevallen is het mogelijk om binnen eenzelfde jaar voor verschillende onderdelen van een beschermd goed een erfgoedpremie aan te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een kasteeldomein met park, akkerland en bos of een vierkantshoeve bestaande uit woonhuis, stal, schuur, poortgebouw en bakhuis. We raden aan om hiervoor steeds contact op te nemen met onze provinciale dienst.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Deze procedure start je met het indienen van een aanvraagformulier tot uitbetaling.

Binnen de standaardprocedure prefinancier je zelf de werkzaamheden, beheersmaatregelen of diensten en ontvang je de erfgoedpremie in één keer na de uitvoering. Je mag pas beginnen met de werken na de toekenning van de premie. De facturen dien je in binnen de twee jaar na toekenning. In uitzonderlijke omstandigheden zoals een faillissement of een juridisch dispuut kan die termijn eenmalig verlengd worden.De premie wordt uitbetaald wanneer wij oordelen dat alle werken daadwerkelijk en volgens de regels van de kunst uitgevoerd zijn.