Welke regelgeving pas je toe?   

Als je een premiedossier indient bij het agentschap Onroerend erfgoed, dan moet je voor de aanstelling van de ontwerper rekening houden met de kwaliteitseisen van het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit. Artikel 11.5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit bepaalt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering. Wie dat niet doet, kan zijn premie verliezen. In een aantal gevallen moet je ook de specifieke kwaliteitseisen van artikel 11.5.2 nakomen. Met de hulp van de onderstaande tabel kan je bepalen of je moet werken volgens deze specifieke eisen.

In de tabel vind je ook terug of je de Wet op overheidsopdrachten moet volgen. Deze wetgeving is van toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de staat, de gewesten, gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken en intercommunales. Ze is niet van toepassing op natuurlijke personen (particulieren) of op privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen, …), tenzij het gaat om specifieke privaatrechtelijke rechtspersonen. Het gaat om vennootschappen, verenigingen

 • die specifiek opgericht zijn om te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn,
 • én die rechtspersoonlijkheid hebben,
 • én die nauw afhankelijk zijn van de overheid doordat ze er meer dan 50% financiering van ontvangen of voor hun beheer onderworpen zijn aan het toezicht van overheden. 

Welke procedure volg je?

Wil je een erfgoed- of onderzoekspremie aanvragen en moet je voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen? Dan betekent dat het volgende:     

 • Je moet in het bestek en/of de offerte van de ontwerper en/of uitvoerder relevante studie- en beroepsinformatie (laten) opnemen, aangevuld met een indicatie van zijn of haar algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht en meer informatie over het gedeelte van de opdracht die hij of zij in eigen beheer zal uitvoeren (cfr. artikel 11.5.2, 1°).
 • Je moet de ontwerpopdracht voor de eigenlijke werken of voor de opmaak van het beheersplan/vooronderzoek toewijzen op basis van de gunningscriteria van artikel 11.5.2, 2°.

Val je onder het toepassingsgebied van de Wet op overheidsopdrachten? Dan voorziet de regelgeving een aantal mogelijke procedures om te zorgen dat er voldoende mededinging is. Er zijn verschillende gunningsprocedures, namelijk via bestelbon (slechts 1 offerte), via onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking, via aanbesteding of offertevraag, of via een publieke Europese aanbesteding. Welke procedure je moet volgen, hangt af van het bedrag. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen diensten en werkzaamheden.

De drempelbedragen voor diensten:

 • Onder €8.500 – minstens via bestelbon
 • Tussen €8.500 en €85.000 – minstens via onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking
 • Tussen €85.000 en €207.000 – minstens via aanbesteding of offerteaanvraag
 • Boven €207.000 – minstens via een publieke Europese aanbesteding

De drempelbedragen voor werkzaamheden:

 • Onder €8.500 – minstens via bestelbon
 • Tussen €8.500 en €85.000 – minstens via onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking
 • Tussen €85.000 en €5.186.000 – minstens via aanbesteding of offerteaanvraag
 • Boven €5.186.000 – minstens via een publieke Europese aanbesteding

De nationale drempelbedragen zijn vastgelegd in artikel 105 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011, de Europese in het ministerieel besluit van 18 december 2013.

Mag je een gegunde ontwerpopdracht uitbreiden met een extra luik?

Heb je een ontwerper aangesteld in 2014 of eerder, en moet je nu een beheersplan opmaken in het kader van een premie-aanvraag? Als de opmaak van het beheersplan al was opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, is het voldoende dat je aantoont dat het project voldoet aan artikel 11.5.2.

Is het beheersplan niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, dan gelden de volgende richtlijnen:  

 • Ben je niet onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten? Dan mag je het bestaande contract uitbreiden of een nieuw contract opmaken. Je respecteert daarbij het genoemde artikel 11.5.2.
 • Is het beheersplan niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht en ben je onderworpen aan wetgeving op overheidsopdrachten? Houdt de opmaak van het beheersplan een uitbreiding in van minder dan 50% van de oorspronkelijke aannemingssom? Dan mag je binnen hetzelfde contract blijven werken. Je moet wel de geest van artikel 11.5.2 respecteren: je toont inhoudelijk aan dat je voldoet aan de vereisten van dat artikel, voor zover dat mogelijk is.
 • Is het beheersplan niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht en ben je onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten? Houdt de opmaak van het beheersplan een uitbreiding in van meer dan 50% de oorspronkelijke aannemingssom? Dan kan je enkel beroep doen op een premie als je een nieuwe overheidsopdracht uitschrijft voor de ontwerpopdracht voor de opmaak van het beheersplan.

Vragen?

 • Voor vragen over de kwaliteitseisen uit het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit, contacteer het agentschap Onroerend Erfgoed.
 • Voor vragen over de Wet overheidsopdrachten kan je terecht bij het agentschap Binnenlands Bestuur, via de helpdesk.