Over welke sommen gaat het?

Wanneer je een woning, appartement of bouwgrond koopt, moet je op de aankoopsom verkooprechten betalen. Algemeen geldt in Vlaanderen het tarief van 10 %. Voor beschermde monumenten geldt een halvering van dit algemeen tarief. Dit bekomen voordeel moet weer volledig geïnvesteerd worden in het behoud van het onroerend erfgoed. De vermindering wordt meteen toegepast.

Sinds 1 juni 2018 bedraagt het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning 7 %. Aan dit verlaagde tarief voor gezinswoningen zijn specifieke voorwaarden gekoppeld. Is deze gezinswoning een beschermd monument, dan vermindert het tarief naar 1 %, op voorwaarde dat het bekomen voordeel van 6 % volledig geïnvesteerd wordt in het behoud van het onroerend erfgoed.

Ook bij de schenking van een beschermd monument heb je recht op een vermindering van de Vlaamse schenkbelasting. Het verschil tussen het reguliere en het verlaagde percentage (3%) wordt terugbetaald nadat je voldaan hebt aan de voorwaarden.

De notaris kan het precieze bedrag voor je berekenen.

Meer informatie over het verkooprecht en de schenkbelasting, de verschillende verminderingen en de voorwaarden voor het tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning vind je op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het verminderde tarief, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Je investeert het bekomen voordeel in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken- en elementen van het beschermde monument die in een geldig beheersplan opgenomen zijn. Weet je niet of er een beheersplan bestaat voor het pand? Dit kan je opzoeken in de databank met goedgekeurde beheersplannen.
 • Deze investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de verkoops- of schenkingsakte.
 • Is er geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, dan moet het beheersplan eerst worden opgemaakt of aangepast én goedgekeurd voor de werken kunnen starten. Dit betekent echter niet dat de termijn verlengd wordt: alle investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar.
 • Heb je het bekomen voordeel volledig geïnvesteerd, dan vraag je een attest aan bij het agentschap. Het agentschap bevestigt dan dat voldaan is aan de voorwaarden voor het bekomen van de vermindering. Deze aanvraag kan ingediend worden onmiddellijk na de investering en tot 6 maanden na het verlopen van de termijn van vijf jaar. Op basis van dit attest wordt de teruggave in geval van schenkbelasting geregeld.

De verminderingen zijn niet combineerbaar met een premie of met vermindering van de personenbelasting: voor de werkzaamheden waarvoor je het voordeel gebruikt, kan je geen premies aanvragen en omgekeerd kan je het voordeel niet gebruiken als je al een premie hebt bekomen voor de werken. Je uitgaven komen ook niet in aanmerking voor belastingsvermindering als je al van een vermindering geniet.

Procedure

Kies je voor het verminderde tarief, dan laat je dit door de notaris opnemen in de verkoops- of schenkingsakte. De datum van het verlijden van de akte geldt als startdatum voor de termijn van vijf jaar.

Heb je nog geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, maak dan hier eerst werk van.

Voor beheersmaatregelen en werkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed, heb je een vergunning of toelating nodig.

Na uitvoering van de werken

Je vraagt een attest aan bij je provinciale dienst van het agentschap:

Voldoe je aan alle voorwaarden en wordt jouw aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je een attest van het agentschap. We bezorgen de Vlaamse Belastingdienst een afschrift.

Voor de teruggave in geval van schenkbelasting, moet je bijkomend een verzoekschrift indienen bij de Vlaamse belastingdienst.

Meldingsplicht voor notarissen

Er geldt ook een specifieke meldingsplicht voor notarissen in het kader van de vermindering van de verkoop- of schenkbelasting. Als de vorige eigenaar in de verkoop- of schenkingsakte de vermindering van de verkoop- of schenkbelasting heeft gevraagd, moet de notaris elke latere vervreemding melden die gebeurt binnen de vijf jaar na het verlijden van die akte én waarbij aan de voorwaarden van vermindering door de vorige eigenaar nog niet zijn voldaan.

Een notaris is bovendien verplicht om de verkoop van een beschermd goed te melden aan het agentschap. Dit kan eenvoudig via mail naar notarissen.meldingsplicht@onroerenderfgoed.be.

De melding dient volgende gegevens te bevatten:

 • Voorwerp melding: Vervreemding – Vermindering verkoopbelasting/schenkbelasting (schrappen wat niet past)
 • Notaris: naam en adres
 • Het onroerende goed: naam en adres van het onroerende goed waarvoor de vermindering van verkooprecht of schenkbelasting werd aangevraagd
 • Perceelsnummer(s) van het onroerende goed
 • Beschermingsbesluit op basis waarvan het goed is beschermd: datum ministerieel besluit en objectnummer (nummer in de beschermingsfiche met de volgende structuur: 4.01/11002/2247.1/OA003593) uit  de Databank Aanduidingsobjecten.
 • Datum verlijden verkoop- of schenkingsakte waarin de vermindering werd aangevraagd
 • Datum latere vervreemding

De notaris ontvangt een ontvangstbevestiging.

Een melding bij overdracht (op basis van artikel 6.4.9 van het Onroerenderfgoeddecreet) en een melding in het kader van de vermindering van verkoop- en schenkbelasting (op basis van artikels 10.5.1 en 10.5.2) kunnen samen in één en dezelfde melding gebeuren.

Links