Erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

Een erkende IOED kan een subsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Hiervoor moet eerst een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met het agentschap Onroerend Erfgoed. Een dergelijke overeenkomst loopt conform de beleids- en beheerscyclus voor drie of voor zes jaar. Dit betekent dat de eerste samenwerkingsovereenkomsten pas in 2017 afgesloten kunnen worden. Door een overgangsbepaling kon een erkende IOED ook in 2015 en 2016 een overeenkomst afsluiten, respectievelijk voor twee jaar of voor vier jaar.

De jaarlijkse subsidie bedraagt minstens 85.000 euro vermeerderd met een variabel bedrag, afhankelijk van de schaalgrootte en de werklast van het samenwerkingsverband. Als een gemeente uit het werkingsgebied erkend is als onroerenderfgoedgemeente, verhoogt de subsidie in functie van het onroerend erfgoed dat zich op het grondgebied van die gemeente bevindt.

De huidige Intergemeentelijke Archeologische Diensten (IAD’s) en Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) hebben tot 2017 de tijd om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. 

Vraag hier de subsidie aan.

Erkende onroerenderfgoeddepots

Als een depot erkend is, kan het een subsidie aanvragen. De samenwerkingsovereenkomst die het hiervoor afsluit met het agentschap Onroerend Erfgoed heeft een looptijd van zes jaar.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden behalve de erkenning een aantal bijkomende voorwaarden. Het depot moet een receptieve functie van gemeentegrensoverschrijdend belang vervullen en minstens beschikken over ofwel een calamiteitennetwerk, ofwel een interdisciplinaire werking, ofwel een thematische werking.

De jaarlijkse subsidie voor een erkend onroerenderfgoeddepot bedraagt minstens 85.000 euro, eventueel verhoogd met een variabel bedrag, afhankelijk van de schaalgrootte van het bedieningsgebied en de werklast die verbonden is aan het collectiebeheer en –behoud van het depot.

Vraag hier de subsidie aan.

Links