De financiële middelen worden jaarlijks via een projectoproep verdeeld. De oproep staat open voor de gehele archeologische sector, zowel de uitvoerende (private) archeologiebedrijven als de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen. Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen, waarbij de meest betekenisvolle, vernieuwende of creatieve de voorkeur krijgen.

Procedure oproep 2018

Je kon een projectvoorstel indienen tot en met 1 augustus 2018. We stelden ook een document op dat je kan helpen bij het voorbereiden van een project en indienen van een aanvraag: toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie ‘Archeologisch Syntheseonderzoek 2018 (zie onderaan deze pagina).

Opgelet: deze toelichting werd lichtjes aangepast ten opzichte van de versie van mei 2018.

We ontvingen zowel per mail als via de facebookgroep vragen over de toelichting bij de projectsubsidies. Op basis van die vragen hebben we de toelichting aangepast op volgende punten:

  • Natuurlijke personen zijn niet uitgesloten van een subsidie (punt 1.1)
  • Verduidelijking hoe een partnerschap een financieel plan kan opmaken (punt 1.2)

In een aanvullend document verduidelijken we nog enkele andere zaken:

  • Partnerschappen versus uitbesteding
  • Projectsubsidies versus overheidsopdrachten
  • Inbreng van loonkosten en de wijze waarop kosten verantwoord moeten worden na afloop van het project

Het agentschap heeft 30 dagen de tijd om de dossiers tijdig ingediend en volledig te verklaren. Als het dossier niet volledig is, heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om het aanvraagdossier te vervolledigen. Als de ontbrekende stukken niet tijdig bezorgd worden, wordt het dossier onontvankelijk verklaard.

Uiterlijk op 1 december 2018 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten gesubsidieerd worden. De projecten moeten starten binnen een termijn van 3 maanden nadat de subsidie is toegekend. Om de eerste resultaten op relatief korte termijn te laten doorstromen naar het erfgoedveld en wenselijke kenniswinsten op te bouwen, wordt de looptijd van de projecten voor deze eerste editie van de projectoproep (2018) beperkt tot 15 maanden. We raden daarom aan om kleinere, behapbare projecten in te dienen.

Welke kosten komen in aanmerking?

Er wordt een subsidiepercentage voorzien van 90% van de bewezen kosten.

De projectsubsidie kan enkel gebruikt worden voor kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Een project kan een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro ontvangen. Het maximale bedrag voor de jaarlijkse oproep bedraagt 1 miljoen euro.

Het agentschap stelt alle ingediende rapporten van archeologisch onderzoek ter beschikking in haar bibliotheek.

Links

Downloads